Kopyta a zákony


V současné době je možné provádět úpravy kopyt bosých koní a léčebné zásahy pomocí bosého trimu jako výdělečnou činnost několika způsoby:

  • Jako kvalifikovaný podkovář na základě živnostenského zákona 455/1991 Sb. Díl 1 Živnosti řemeslné.
  • Jako veterinář na základě veterinárního zákona 166/1999 sb.
  • Nebo pravděpodobně i jako lidový přírodní léčitel na základě registrace u správce daně.

Pokud začne občan provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, tj. například léčitelství (dále léčitel) a má z výkonu této činnosti příjem, je povinen podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb. podat do třiceti dnů přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Po provedení registrace vydá tento orgán žadateli osvědčení o registraci (tzv. DIČ, tj. daňové identifikační číslo). Lhůta pro podání přihlášky k registraci začne běžet následující den po dni, kdy začne léčitel provozovat tuto jinou samostatně výdělečnou činnost.


Získat kvalifikaci jako podkovář může jen ten který splní podmínky Živnostenského zákona pro živnosti řemeslné, to znamená především studium výroby a zpracování kovových materiálů v kovářském učilišti, která z úpravou bosých kopyt nesouvisí.
Kromě toho na tento obor berou do učiliště pouze chlapce, což je jednoznačně diskriminace. ŽENY A DÍVKY MŮŽOU BÝT ZROVNA TAK DOBRÝMI KOPYTÁŘI JAKO MUŽI.


http://www.sou-jaromer.cz/kovar%20a%20podkovar.html

http://kovari.sky.cz/oldpages/


469/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. listopadu 2000,kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností


Část A
SKUPINA 101:Kovy a kovové výrobky


Kovářství
    Odborné práce při výrobě a opravách strojních součástí, nástrojů, nářadí, popřípadě dalších výrobků ručním nebo strojním kováním, zahrnující zejména volné kování a zápustkové kování materiálů, válcování v kovacích válcích a lisování profilů, klenutých a plochých den z oceli nebo neželezných kovů a jejich slitin, tvarování listových per a pružin, rovnání výkovků, výstřižků, výpalků a svařenců. Ohřívání vsázkového materiálu v pecích a výhních.
    V rámci živnosti lze dále provádět činnosti k odstraňování výronků, otřepů a podobně, včetně základních prací ručního třískového opracování materiálů. Lisování za studena. Jednoduché montážní a demontážní práce nezbytné pro dokončení výrobku po provedených kovářských pracích. Povrchová úprava kovářských výrobků, plamenové nebo obloukové svařování. Základní práce tepelného zpracování materiálu. Podkovářské práce.


Podkovářství
    Strojní a ruční výroba podkov různých velikostí a typů (dostihové, parkurové, lehké sportovní a podobně), podkování koní chovaných pro účely jezdecké, kočárové i tažné a související činnosti.

    V rámci živnosti lze provádět úpravy a ošetřování paznehtů skotu, ovcí, koz a prasat.


Z tohoto popisu obsaženého v zákoně je zřejmé čím se kováři a podskupina kovářů nazývaná podkováři zabývají. Už zařazení tohoto povolání do skupiny zpracování kovů je zarážející, když jde především o živé koně a jejich nohy které potřebují k přežití.


Provádění úprav kopyt jako přírodní léčitel není nijak regulováno, proto nezaručuje potřebnou kvalifikaci pro tuto činnost, která může způsobit i poškození zdraví koně.


Veterinární lékaři nemají dostatek času (je jich málo) aby dělali pravidelné úpravy kopyt.


Proto jako nejlepší cestu vidím dojednat se státními orgány Veterinární správy možnost provozování činnosti veterinárního technika se specializací kopytáře. Tento technik by mohl pouze upravovat kopyta a paznehty koní a hospodářských zvířat bez použití podkov. V tomto smyslu by byla i nutná úprava vyhlášky číslo 296/2003 vypuštěním slova "zdravých".


296/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. září 2003
o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností


§ 18
Odborné veterinární úkony vykonávané soukromými veterinárními techniky
        Soukromý veterinární technik může samostatně provádět:


a) kastraci samců hospodářských zvířat, kteří netrpí žádnými vadami, a jsou kastrováni za podmínek, podle kterých zvláštní právní předpisy 10) nepožadují provedení znecitlivění,

b) krácení ocasů u selat, jehňat a štěňat mladších 8 dnů,

c) odrohování nebo tlumení růstu rohů telat za podmínek, podle kterých zvláštní právní předpisy 10) nepožadují provedení znecitlivění,

d) ošetření a úpravu zdravých kopyt a paznehtů hospodářských zvířat,

e) odstraňování ostruh kohoutů během prvního dne života,

f) úpravu zubů savých selat mladších 5 dnů,

g) kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže,

h) jednoduché chirurgické zákroky nevyžadující celkové znecitlivění zvířete,

i) označování hospodářských zvířat s výjimkou radiofrekvenční identifikace zvířat,

j) přípravu, vedení a pomoc při porodech zvířat s normálním průběhem,

k) aplikaci koupelí a postřiků, které nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře anebo byly pro takto ošetřovaná zvířata veterinárním lékařem předepsány,

l) preventivní podávání vitaminových a minerálních přípravků zdravým zvířatům, pokud tyto přípravky nejsou vázány na předpis veterinárního lékaře anebo byly pro tato zvířata veterinárním lékařem předepsány,

m) seřizování a obsluhu veterinárních přístrojů.


Jak by bylo možné získat kvalifikaci veterinárního technika - kopytáře? Ten samý zákon praví že :


§ 59
Odborná způsobilost
(2) Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti jsou dále


e) osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností specializovanou odbornou průpravou
1. organizovanou Státní veterinární správou, anebo
2. podle zvláštních právních předpisů. (vysokoškolské studium nebo školení na zacházení s jedy a postřiky)


(Jiný paragraf ale říká že ke kvalifikaci veterinárního technika je třeba střední škola se zaměřením v oboru což je chvályhodné, ale pro mnoho lidí kteří umí upravovat kopyta je nedostupné vystudovat střední veterinární školu v pokročilejším věku. Tak si vyberte.)


To by podle mě znamenalo že po dohodě se Státní veterinární správou by mohlo být organizováno vzdělávání v oboru kopytáře s tím, že závěrečných zkoušek zúčastnili zástupci Státní veterinární správy, tedy jestli opravdu může vydat osvědčení o odborné způsobilosti. Dobrá by byla i účast zástupce Komory veterinárních lékařů - http://www.vetkom.cz/.


V současné době ale kopytáři oficiálně neexistují, tak že majitelům koní nezbývá než kopyta svého koně svěřit do rukou člověka kterého učili tváření kovů a když máte štěstí tak má podkovářskou nástavbu, kde něco slyšel o anatomii kopyta a hlavně se naučil jak na něj přibít ten svůj výrobek. Případně se sám samostatně vzdělává.
Problém je v tom, že je v tomto oboru podkova jako základ, nikoli fyziologie koně a kopyta. Podkováři proto mají tendenci (a nejen oni) problémy řešit podkovou.


Na závěr chci zopakovat heslo "podkova pouze na zdravé kopyto", protože jen zdravé kopyto vydrží nepříznivý vliv podkování na kopyto a to ještě jen krátký čas.

Petr Soukup


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia