Seznam kopytářů


Zde býval seznam "kopytářů", lidí kteří se zabývali úpravami bosých kopyt.
Bohužel od 1. ledna 2013 se stala tato činnost na základě novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání nelegální pro všechny v ČR, kdo nemají vzdělání v souladu s živnostenským zákonem.


Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který mimo jiné v části první uvádí:

§ 2, 1) Zakazuje se týrání zvířat

§ 2, 2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat

§ 4, 1)

Za týrání se považuje - i) ...... , nebo úpravu kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu. Za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony.


Příslušné podmínky pro kvalifikaci najdete na

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikace.aspx?id=291&s=22


V naší republice existuje poradní orgán ministerstva nazývaný Sektorová rada zemědělství. Kdo v ní zasedá, zjistíte hned na začátku textu této stránky:

http://info.nsp.cz/sektorove_rady/_seznam_clenu_sr.aspx#sr_01


Tento orgán stanovuje, jaká povolání budou v národním seznamu kvalifikací a za jakých podmínek, a zároveň pracoval i na novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání.


Takže došlo k situaci, že tentýž orgán nedoporučil kopytáře zařadit do seznamu kvalifikací, čímž jím znemožnil oficální vzdělávání. Nemůžete se učit a získat vzdělání v oboru, který neexistuje. Zároveň stejní lidé vyhlásili, že úpravy kopyt koní lidmi bez kvalifikace je týráním zvířat.Chci upozornit na to, že volbou vhodných otázek se dá z dotazníku dostat jakákoli odpověď, kterou potřebujete.


Kopíruji zde ze stránek Equichannel vyjádření člověka, který je přímo ve středu dění, paní Michaely Kubištové:


Na jednáních Sektorové rady zemědělství bylo pracovní skupině pro chov koní doporučeno prověřit na základě dostupných stanovisek možnost rozdělení a koncepci profesní kvalifikace Ošetřovatel bosých kopyt (nikoliv kopytář, neboť tato je pozice v obuvnictví), vnitřně intergrovanou do profesní kvalifikace Podkovář.


Řady jednání se v průběhu roku 2010 a 2011 účastnili zástupci Svazu chovatelů českého teplokrevníka, Asociace svazů chovatelů koní, Jockey clubu, České jezdecké federace, Zemských hřebčinců, České hypiatrické společnosti, Veterinární kliniky chorob koní v Brně, Veterinární kliniky v Heřmanově Městci, České & slovenské národní cutingové společnosti, Czech Quarter horse association, České jezdecké federace, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy zemědělské univerzity v Brně, Národního ústavu pro vzdělávání, Státní veterinární správy a další.


Na posledním společném jednání po zvážení všech aspektů dané problematiky byl výše uvedenými organizacemi doporučen následující postup:


Nebylo doporučeno rozdělení dílčí kvalifikace a povolání Podkovář na dvě části - Ošetřovatel bosých kopyt a Podkovář. Hlavním důvodem je velmi obtížné stanovení hranice možnosti ošetření bosého kopyta a vhodnosti správného podkování v souladu s pohodou a zdravím koně. V náplni práce každého podkováře je téměř z 50% odborná úprava bosých kopyt.


Bylo doporučeno podání návrhu ke změně zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání tak, aby úpravu a podkování kopyt equidů prováděla odborně způsobilá osoba, dále byly doporučeny odborné úpravy v rámci revize hodnotících standardů pro podkováře, jejich sjednocení s evropskou zkouškou a oddělení profesních podkovářských kvalifikací od kvalifikací Zemědělský kovář a Paznehtář.


Pro objektivní posouzení byl ve spolupráci s chovatelskými svazy a ČZU v Praze vypracován jednoduchý dotazník s 20-ti otázkami, týkajícími se odchovu koní a ošetřování jejich kopyt. Z celkového počtu zhruba 8.000 vyhodnocených koní vyplynulo, že kopyta chovaných koní ošetřují z 97,25% podkováři a pouhá 2.75% majitelé či zvaní “kopytáři”. Podkováři při své práci u sledovaných koní ošetřují 49,94% kopyt bosých a 50,06% koní podkovávají. To jsou odpovědi pouze na některé otázky. Celkové vyhodnocení najdete na stránkách www.schct.cz , a dalších výše uvedených zainteresovaných organizací.


Petr SoukupInstitut celostní péče o koně, o.p.s.
http://www.strasser-kopyta.cz/


Některé kontakty na podkováře najdete na odkazech:

www.podkovari-zsp.cz/profily.htm

http://www.podkovari.cz/


Home | O nás | Aktuality | Kalendář akcí | Chov | Horsemanship | Kopyta | Fotogalerie | Odkazy | Kontakt | Vzkazy

copyright © Dreamranch - Bukol 2010                                                                                                                                                     made by Bensia